slajd6


LogoPoldaun


UWAGA! W dniu 27 lutego 2019 straciliśmy dostęp do dotychczasowego adresu mailowego fundacjazloteserce@wp.pl. Podjęliśmy działania dla wyjaśnienia tego stanu rzeczy. NOWY I DZIAŁAJĄCY ADRES E-MAIL to sekretariat@fundacjazloteserce.pl

Jeżeli otrzymali Państwo wiadomość mail z adresu fundacjazloteserce@wp.pl po 27 lutego 2019, prosimy o kontakt.

WAŻNE! Klauzula informacyjna RODO


Obejmuje opieką, zapewnia bezpieczeństwo i optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju wychowanków. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami oraz integruje ze środowiskiem. Realizuje indywidualne programy edukacyjne zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa na każdym etapie kształcenia i samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. Współdziała z rodzicami i wspomaga ich w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci i młodzież. Prowadzi przedsięwzięcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze, rehabilitacyjne i rewalidacyjne w Ośrodku i środowisku lokalnym. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i socjalnej przygotowując ich do samodzielności w życiu społecznym. Organizuje dostępne formy wypoczynku i rehabilitacji w okresie nauki i ferii szkolnych. Umożliwia rozwijanie kreatywności uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych przez organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, które są prowadzone w miarę posiadanych środków. Udziela rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dzieci. Wspomaga przez organizowanie i prowadzenie konsultacji, zajęć specjalistycznych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia. Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.