slajd6


 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Złote Serce” ogłasza
NABÓR DO
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej „Złote Serce”

w Pińczowie i Umianowicach w roku szkolnym 2016/2017
o następujących kierunkach kształcenia zawodowego
w klasach wielozawodowych:

kucharz • piekarz • murarz-tynkarz • betoniarz-zbrojarz
sprzedawca, ogrodnik • kamieniarz
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie • cieśla

Szkoła oferuje

bezpłatną edukację • bezpłatne podręczniki • bezpłatny internat
bezpłatne wyżywienie • bezpłatny dowóz

Szkoła zapewnia płatną praktykę zawodową w wybranych kierunkach kształcenia!

 


ogloszenie b3


LogoPoldaun


Obejmuje opieką, zapewnia bezpieczeństwo i optymalne warunki dla prawidłowego rozwoju wychowanków. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami oraz integruje ze środowiskiem. Realizuje indywidualne programy edukacyjne zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów. Umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa na każdym etapie kształcenia i samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. Współdziała z rodzicami i wspomaga ich w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci i młodzież. Prowadzi przedsięwzięcia dydaktyczne, profilaktyczno-wychowawcze, rehabilitacyjne i rewalidacyjne w Ośrodku i środowisku lokalnym. Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rewalidacyjnej, rehabilitacyjnej i socjalnej przygotowując ich do samodzielności w życiu społecznym. Organizuje dostępne formy wypoczynku i rehabilitacji w okresie nauki i ferii szkolnych. Umożliwia rozwijanie kreatywności uczniów, ich uzdolnień i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych przez organizację zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, które są prowadzone w miarę posiadanych środków. Udziela rodzicom rzetelnej informacji na temat ich dzieci. Wspomaga przez organizowanie i prowadzenie konsultacji, zajęć specjalistycznych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia. Zadania wychowawcze realizowane są w oparciu o szkolny program wychowawczy i szkolny program profilaktyki.

budynki-732x277